เอกสาร & ขั้นตอนการทำ ประกันกลุ่ม เอไอเอ

 • AIA 5UP/5UP+...คลิก
  แพ็คเกจ ประกันกลุ่ม สำหรับพนักงาน 5-19 คน
 • AIA 20UP/20UP+...คลิก
  แพ็คเกจ ประกันกลุ่ม สำหรับพนักงาน 20-50 คน
 • AIA Hotel Package...คลิก
  แพ็คเกจ ประกันกลุ่ม สำหรับพนักงานธุรกิจโรงแรม

 • AIA Non Package...คลิก
  ออกแบบความคุ้มครองเอง สำหรับพนักงาน 50 คนขึ้นไป

รายละเอียดแพ็คเกจประกัน AIA 5UP/5UP+...คลิก

 1. ส่งเอกสารสมัครทำประกันกลุ่ม เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF ก็ได้
  (แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานส่งเป็นไฟล์ Excel)
 2. ตัวแทนตรวจสอบเอกสาร และ ส่งพิจารณา 3-5 วันทำการ
 3. ชำระเบี้ยประกัน
 4. กรมธรรม์มีผลบังคับวันทำการถัดไป
  โปรดเก็บเอกสารการสมัครทำประกันฉบับจริงทั้งหมดไว้กับตนเองเผื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือ ส่งมาให้สำนักงาน iAgencyAIA.com เก็บเอกสารแทนท่านได้
 5. สมาชิกประกันกลุ่ม สามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ที่ แอพ AIA iService ภายใน 3 วันทำการ

 1. ใบสมัครทำประกันกลุ่ม...คลิก
 2. แบบฟอร์มรายชื่อพนักงาน...คลิก
 3. ใบคำรับรองสำหรับผู้ถือกรมธรรม์...คลิก
 4. แบบฟอร์มจ่ายผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร...คลิก
 5. แบบฟอร์มสมัครใช้ระบบ AIA E-Benefit...คลิก
 6. ใบสมัครของพนักงาน คู่สมรส และ บุตร...คลิก
  6.1 พิมพ์เอกสารให้สมาชิกประกันกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้ขอเอาประกันภัย
  6.2 ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรอง และ ประทับตรายางบริษัทในช่อง ผู้ถือกรมธรรม์
 7. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 8. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

- เอกสารทั้งหมด ส่งให้ตัวแทน เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ แสกนเป็นไฟล์ PDF ก็ได้
- แบบฟอร์มรายชื่อพนักงาน ส่งให้ตัวแทน เป็นไฟล์ Excel

แจ้งเข้า ประกันกลุ่ม

 1. แบบฟอร์มแจ้งพนักงานเข้า (ไฟล์ Excel)...คลิก
  1.1 พิมพ์เอกสาร ให้ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรอง และ ประทับตรายางบริษัท
  1.2 ส่งไฟล์รายชื่อเป็นไฟล์ Excel ด้วย
 2. ใบสมัครของพนักงาน คู่สมรส และ บุตร...คลิก
  2.1 พิมพ์เอกสารให้สมาชิกประกันกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้ขอเอาประกันภัย
  2.2 ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรอง และ ประทับตรายางบริษัทในช่อง ผู้ถือกรมธรรม์

แจ้งออก ประกันกลุ่ม

 1. แบบฟอร์มแจ้งพนักงานออก (ไฟล์ Excel)...คลิก
  1.1 พิมพ์เอกสาร ให้ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรอง และ ประทับตรายางบริษัท
  1.2 ส่งไฟล์รายชื่อเป็นไฟล์ Excel ด้วย

รายการอื่นๆ ทำออนไลน์ ผ่านระบบ AIA E-Benefit

 • ค้นหารายละเอียดกรมธรรม์
 • ค้นหารายละเอียดใบแจ้งเบี้ยประกันภัย
 • ค้นหาข้อมูลสมาชิก
 • ค้นหารายละเอียดการเรียกร้องสินไหม
 • แก้ไขข้อมูลกรมธรรม์

รายละเอียดแพ็คเกจประกัน AIA 20UP/20UP+...คลิก

 1. ส่งเอกสารสมัครทำประกันกลุ่ม เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF ก็ได้
  (แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานส่งเป็นไฟล์ Excel)
 2. ตัวแทนตรวจสอบเอกสาร และ ส่งพิจารณา 3-5 วันทำการ
 3. ชำระเบี้ยประกัน
 4. กรมธรรม์มีผลบังคับวันทำการถัดไป
  โปรดเก็บเอกสารการสมัครทำประกันฉบับจริงทั้งหมดไว้กับตนเองเผื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือ ส่งมาให้สำนักงาน iAgencyAIA.com เก็บเอกสารแทนท่านได้
 5. สมาชิกประกันกลุ่ม สามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ที่ แอพ AIA iService ภายใน 3 วันทำการ

 1. ใบสมัครทำประกันกลุ่ม 20UP/20UP+...คลิก
 2. แบบฟอร์มรายชื่อพนักงาน (ไฟล์ Excel)...คลิก
 3. ใบคำรับรองสำหรับผู้ถือกรมธรรม์...คลิก
 4. แบบฟอร์มจ่ายผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร...คลิก
 5. แบบฟอร์มสมัครใช้ระบบ AIA E-Benefit...คลิก
 6. ใบสมัครของพนักงาน...คลิก
  6.1 ใบสมัครของคู่สมรสและบุตร กรณีต้องการให้ครอบครัวของสมาชิกเข้าร่วมประกันกลุ่มด้วย...คลิก
  6.2 พิมพ์เอกสารให้สมาชิกประกันกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้เอาประกันภัย
 7. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 8. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

- ผู้ทีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรายางบริษัท ลงในเอกสารทั้งหมด ส่งให้ตัวแทน เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ แสกนเป็นไฟล์ PDF ก็ได้
- แบบฟอร์มรายชื่อพนักงาน ส่งให้ตัวแทน เป็นไฟล์ Excel

แจ้งเข้า ประกันกลุ่ม

 1. แบบฟอร์มแจ้งพนักงานเข้า (ไฟล์ Excel)...คลิก
  1.1 พิมพ์เอกสาร ให้ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรอง และ ประทับตรายางบริษัท
  1.2 ส่งไฟล์รายชื่อเป็นไฟล์ Excel ด้วย
 2. ใบสมัครของพนักงาน...คลิก
  2.1 ใบสมัครของคู่สมรสและบุตร กรณีต้องการให้ครอบครัวของสมาชิกเข้าร่วมประกันกลุ่มด้วย...คลิก
  2.2 พิมพ์เอกสารให้สมาชิกประกันกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้เอาประกันภัย

แจ้งออก ประกันกลุ่ม

 1. แบบฟอร์มแจ้งพนักงานออก (ไฟล์ Excel)...คลิก
  1.1 พิมพ์เอกสาร ให้ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรอง และ ประทับตรายางบริษัท
  1.2 ส่งไฟล์รายชื่อเป็นไฟล์ Excel ด้วย

รายการอื่นๆ ทำออนไลน์ ผ่านระบบ AIA E-Benefit

 • ค้นหารายละเอียดกรมธรรม์
 • ค้นหารายละเอียดใบแจ้งเบี้ยประกันภัย
 • ค้นหาข้อมูลสมาชิก
 • ค้นหารายละเอียดการเรียกร้องสินไหม
 • แก้ไขข้อมูลกรมธรรม์

รายละเอียดแพ็คเกจประกัน AIA Hotel Package...คลิก

 1. ส่งเอกสารสมัครทำประกันกลุ่ม เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF ก็ได้
  (แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานส่งเป็นไฟล์ Excel)
 2. ตัวแทนตรวจสอบเอกสาร และ ส่งพิจารณา 3-5 วันทำการ
 3. ชำระเบี้ยประกัน
 4. กรมธรรม์มีผลบังคับวันทำการถัดไป
  โปรดเก็บเอกสารการสมัครทำประกันฉบับจริงทั้งหมดไว้กับตนเองเผื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือ ส่งมาให้สำนักงาน iAgencyAIA.com เก็บเอกสารแทนท่านได้
 5. สมาชิกประกันกลุ่ม สามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ที่ แอพ AIA iService ภายใน 3 วันทำการ

 1. ใบสมัครทำประกันกลุ่ม...ติดต่อตัวแทน
 2. แบบฟอร์มรายชื่อพนักงาน (ไฟล์ Excel)...คลิก
 3. ใบคำรับรองสำหรับผู้ถือกรมธรรม์...คลิก
 4. แบบฟอร์มจ่ายผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร...คลิก
 5. แบบฟอร์มสมัครใช้ระบบ AIA E-Benefit...คลิก
 6. ใบสมัครของพนักงาน กรณี 5-19 คน...คลิก
  ใบสมัครของพนักงาน กรณี 20 คนขึ้นไป...คลิก
  6.1 พิมพ์เอกสารให้สมาชิกประกันกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้เอาประกันภัย
 7. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 8. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

- ผู้ทีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรายางบริษัท ลงในเอกสารทั้งหมด ส่งให้ตัวแทน เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ แสกนเป็นไฟล์ PDF ก็ได้
- แบบฟอร์มรายชื่อพนักงาน ส่งให้ตัวแทน เป็นไฟล์ Excel

แจ้งเข้า ประกันกลุ่ม

 1. แบบฟอร์มแจ้งพนักงานเข้า (ไฟล์ Excel)...คลิก
 2. ใบสมัครของพนักงาน กรณี 5-19 คน...คลิก
  ใบสมัครของพนักงาน กรณี 20 คนขึ้นไป...คลิก
  2.1 พิมพ์เอกสารให้สมาชิกประกันกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้เอาประกันภัย

แจ้งออก ประกันกลุ่ม

 1. แบบฟอร์มแจ้งพนักงานออก (ไฟล์ Excel)...คลิก

รายการอื่นๆ ทำออนไลน์ ผ่านระบบ AIA E-Benefit

 • ค้นหารายละเอียดกรมธรรม์
 • ค้นหารายละเอียดใบแจ้งเบี้ยประกันภัย
 • ค้นหาข้อมูลสมาชิก
 • ค้นหารายละเอียดการเรียกร้องสินไหม
 • แก้ไขข้อมูลกรมธรรม์

รายละเอียดประกัน AIA Non Package...คลิก

 1. ส่งเอกสารสมัครทำประกันกลุ่ม เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF ก็ได้
  (แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานส่งเป็นไฟล์ Excel)
 2. ตัวแทนตรวจสอบเอกสาร และ ส่งพิจารณา 3-5 วันทำการ
 3. ชำระเบี้ยประกัน
 4. กรมธรรม์มีผลบังคับวันทำการถัดไป
  โปรดเก็บเอกสารการสมัครทำประกันฉบับจริงทั้งหมดไว้กับตนเองเผื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือ ส่งมาให้สำนักงาน iAgencyAIA.com เก็บเอกสารแทนท่านได้
 5. สมาชิกประกันกลุ่ม สามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ที่ แอพ AIA iService ภายใน 3 วันทำการ

 1. ใบสมัครทำประกันกลุ่ม...ติดต่อตัวแทน
 2. แบบฟอร์มรายชื่อพนักงาน (ไฟล์ Excel)...ติดต่อตัวแทน
 3. ใบคำรับรองสำหรับผู้ถือกรมธรรม์...คลิก
 4. แบบฟอร์มจ่ายผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร...คลิก
 5. แบบฟอร์มสมัครใช้ระบบ AIA E-Benefit...คลิก
 6. ใบสมัครของพนักงาน...คลิก
  6.1 ใบสมัครของคู่สมรสและบุตร กรณีต้องการให้ครอบครัวของสมาชิกเข้าร่วมประกันกลุ่มด้วย...คลิก
  6.2 พิมพ์เอกสารให้สมาชิกประกันกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้เอาประกันภัย
 7. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 8. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

- ผู้ทีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรายางบริษัท ลงในเอกสารทั้งหมด ส่งให้ตัวแทน เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ แสกนเป็นไฟล์ PDF ก็ได้
- แบบฟอร์มรายชื่อพนักงาน ส่งให้ตัวแทน เป็นไฟล์ Excel

แจ้งเข้า ประกันกลุ่ม

 1. แบบฟอร์มแจ้งพนักงานเข้า (ไฟล์ Excel)...คลิก
  1.1 พิมพ์เอกสาร ให้ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรอง และ ประทับตรายางบริษัท
  1.2 ส่งไฟล์รายชื่อเป็นไฟล์ Excel ด้วย
 2. ใบสมัครของพนักงาน...ติดต่อตัวแทน
  2.1 ใบสมัครของคู่สมรสและบุตร กรณีต้องการให้ครอบครัวของสมาชิกเข้าร่วมประกันกลุ่มด้วย...ติดต่อตัวแทน
  2.2 พิมพ์เอกสารให้สมาชิกประกันกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ ในช่องผู้เอาประกันภัย

แจ้งออก ประกันกลุ่ม

 1. แบบฟอร์มแจ้งพนักงานออก (ไฟล์ Excel)...คลิก
  1.1 พิมพ์เอกสาร ให้ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรอง และ ประทับตรายางบริษัท
  1.2 ส่งไฟล์รายชื่อเป็นไฟล์ Excel ด้วย

รายการอื่นๆ ทำออนไลน์ ผ่านระบบ AIA E-Benefit

 • ค้นหารายละเอียดกรมธรรม์
 • ค้นหารายละเอียดใบแจ้งเบี้ยประกันภัย
 • ค้นหาข้อมูลสมาชิก
 • ค้นหารายละเอียดการเรียกร้องสินไหม
 • แก้ไขข้อมูลกรมธรรม์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้